Σύνθετη Αναζήτηση Αποστολών

Με την παραπάνω εφαρμογή ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τις αποστολές του με τα εξής κρήτήρια όπου λειτουργούν συνδιαστικά.
Ημερομηνία παραλαβής Από – Εώς
Ημερομηνία Παράδοσης Από – Εώς
Αριθμός Αποστολής
Σχετικό Αποδεικτικό που αναφέρεται στην πληροφορία που καταχωρείται στους πελάτες Connect ή άλλης ηλεκτρονικής διασύνδεσης όπως WEB TOOLS
Αποστολέας
Παραλήπτης
Κωδικός πελάτη (εάν δεν επιλεγεί αναζητούνται οι αποστολές από όλους τους κωδικούς που έχουν συνδεθεί με τον χρήστη)
Κατάσταση αποστολής:
 • Παραδόθηκε
 • Δεν παραδόθηκε
 • Επεστάφη

Τα αποτελέσματα για κάθε αποστολή περιέχουν τις εξής πληροφορίες:
 • Αριθμός αποστολής
 • Ημερομηνία Παραλαβής
 • Από/Προς (προέλευση προορισμός)
 • Παραλήπτης
 • Παραλαβών
 • Ημερομηνία παράδοσης
 • Κωδικός πελάτη που έχει χρεωθεί την αποστολής
 • Αποστολέας
 • Κωδικός αποστολής πελάτη (Μοναδικός κωδικός που καταχωρεί ο πελάτης για κάθε αποστολή στην εφαρμογή Connect ή Web Tools)
 • Τεμάχια
 • Βάρος
 • Αιτία μη παράδοσης όταν δεν έχει παραδοθεί η αποστολή
 • Κέντρο Κόστους